News

ร่วมวิพากษ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ

     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมสระแก้ว เข้าร่วมวิพากษ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อให้การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอเกิดความทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก โดยปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้สอด คล้องกับการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถที่หลากหลายตลอดห่วงโซ่สิ่งทอ และการนี้มหาวิทยาลัยได้เพิ่มสาขาวิชาเอก ผ้าทอพื้นถิ่นเพื่อมุ่งเน้นให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจสิ่งทอพื้นถิ่นและนำความรู้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เกิดกลยุทธ์แนวทางพัฒนาใหม่ๆ ให้สิ่งทอไทยเข้มแข็ง และตอบโจทย์ต่อการเป็นกำลังในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ ต่อไป