มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

News มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี       10 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา ในนามบริษัท Asia Connect Corporation บริจาค Software Virtual Tour 360 พร้อมนำทีมงานถ่ายทำและติดตั้ง ณ ห้องนิทรรศการกึ่งถาวรครบรอบ 30 ปี มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงใหม่ News

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

News มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มอบ License การใช้งาน Mobile Application Platform “Mcontact” มูลค่า 300,000 บาท ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบ โดยมี ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยาน […]

กรมหม่อนไหม ครั้งที่ 2

News กรมหม่อนไหม ครั้งที่ 2      7 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการบริหารบริษัทเอเชีย คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น และที่ปรึกษากรมหม่อนไหม ร่วมประชุมขับเคลื่อนภารกิจกรมหม่อนไหมกับนายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม ณ ห้องประชุมนกยูงสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่ประชุมได้มีการให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมหม่อนไหม ให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย์ต่อการแก้ไขปัญหาด้านหม่อนไหมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน News

ร่วมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจ UTK

News ร่วมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจ UTK       1 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการบริหารบริษัทเอเชีย คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาผู้ประกอบการดิจิทัล (Digital Startup) ให้กับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้เปิดการวิพากษ์หลักสูตร News

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุริจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

News ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุริจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ      วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 คณะบริหารธุรกิจจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2566 โดยได้้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สังข์ทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รับฟังรายงานผลการดำเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ พร้อมทั้งหารือ ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เศรษฐกิจและสังคม News

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

News มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี      วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 11.30 น. ณ ห้องนิทรรศการกึ่งถาวร มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเอเชีย คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และทีมงานจัดทำห้องนิทรรศการกึ่งถาวร นำเสนอรูปแบบรายละเอียดการจัดทำห้องนิทรรศการกึ่งถาวรครบรอบ 30 ปีของมูลนิธิขาเทียมฯ โดยมีท่านองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ วัชระ รุจิเวชพงศธร กรรมการ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ นายแพทย์วิรัช พันธ์พานิช รองเลขาธิการฯ ฝ่ายบริหาร นายแพทย์พิรุณ คำอุ่น รองเลขาธิการฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองเลขาธิการฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ […]

ปฏิบัติราชการในคณะทำงานโครงการไหมไทยขัดฟัน

News ปฏิบัติราชการในคณะทำงานโครงการไหมไทยขัดฟัน      19 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ โคตรถา ว่าที่พันตรี ดร.สมชาย อุดร ผู้บริหารและอาจารย์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อม ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดและผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะฯ ปฏิบัติราชการในคณะทำงานโครงการไหมไทยขัดฟัน โครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคารไหมไทยขัดฟัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ซึ่งการปฏิบัติงานในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญของการสร้างความร่วมมือระหว่าง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรมหม่อนไหม สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อการวิจัยและพัฒนาเส้นไหมไทยขัดฟันและการพัฒนาเครื่องมือการผลิตไหมไทยขัดฟัน ประกอบการยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการชุมชนให้สามารถผลิตสินค้าออกสู่การจำหน่ายในตลาดจริงได้ในระยะต่อไป News

กรมหม่อนไหม ครั้งที่ 1

News กรมหม่อนไหม ครั้งที่ 1      วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด คณะที่ปรึกษากรมหม่อนไหมและเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม ประชุมเตรียมการเพื่อเปิดอาคารไหมไทยขัดฟัน ในศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กรมหม่อนไหม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการ กระบวนการผลิต และคุณประโยชน์ของไหมไทยขัดฟัน News

ร่วมวิพากษ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ

News ร่วมวิพากษ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ      วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมสระแก้ว เข้าร่วมวิพากษ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อให้การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอเกิดความทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก โดยปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้สอด คล้องกับการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถที่หลากหลายตลอดห่วงโซ่สิ่งทอ และการนี้มหาวิทยาลัยได้เพิ่มสาขาวิชาเอก ผ้าทอพื้นถิ่นเพื่อมุ่งเน้นให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจสิ่งทอพื้นถิ่นและนำความรู้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เกิดกลยุทธ์แนวทางพัฒนาใหม่ๆ ให้สิ่งทอไทยเข้มแข็ง และตอบโจทย์ต่อการเป็นกำลังในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ ต่อไป News

MOU มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

News MOU มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี      วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการบริหารบริษัท เอเชีย คอนเน็คท์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ลงนามในข้อตกลงการจัดทำนิทรรศการฯ ครบรอบ 30 ปี มูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่      ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการบริหารบริษัท เอเชีย คอนเน็คท์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ลงนามในข้อตกลงการจัดทำนิทรรศการกึ่งถาวรร่วมกับศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีผู้บริหารมูลนิธิร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งนิทรรศการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี เป็นการแนะนำการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และให้ผู้เข้าชมตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือคนพิการขาขาด โดยให้เป็นความหวัง สร้างกำลังใจและช่องทางแก่คนพิการเหล่านั้นให้ได้เข้าถึงการช่วยเหลือมากขึ้น News