News

ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

     4 ธันวาคม 2562 นายจรูญศักดิ์ สุนทรเดชา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหาแนวทางพัฒนาการศึกษาด้วยศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรมอย่างเร่งรัดในการปฏิรูปการศึกษาให้โรงเรียนทั่วประเทศ และได้เสนอให้จัดทำระบบการศึกษาผ่าน Online และ ระบบ AR Technology โดยให้กระทรวงเป็นเจ้าภาพผ่านเครือข่ายของภาครัฐที่มี