โครงการคุ้มครองทางสังคมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยระดับตำบล

News โครงการคุ้มครองทางสังคมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยระดับตำบล      29 กรกฎาคม 2565 โครงการ คุ้มครองทางสังคมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยระดับตำบล เพื่อสร้างระบบกลไก และเตรียมความพร้อมในการคุ้มครองและดูแลผู้สูงวัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ฝ่ายวิชาการ ดร.รัตติยา เหนืออำนาจ และ ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการบริหารบริษัท เอเชีย คอนเน็คท์คอร์ปอเรชั่น จำกัด เชิญทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บรรยายเรื่องกลยุทธ์การตลาดและการเขียนแผนธุรกิจ BMC,การตลาดออนไลน์และเทคนิคการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ โดยอาจารย์อรอนงค์ สรรเสริญ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด และอาจารย์ ตติยา องค์ศิริพร อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาสารสนเทศ News

หนังสือแมลงทับ

News หนังสือแมลงทับ      วันที่ 12 กันยายน 2565 ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการบริหารบริษัท เอเชีย คอนเน็คท์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตรวจความเรียบร้อยหนังสือ” แมลงทับ อัญมณีมีชีวิต” หนังสือเล่มนี้รองรับภาพและเสียงด้วยเทคโนโลยีการผสมผสานโลกเสมือน (AR) และหนังสือดิจิทัลบุ๊คจัดทำโดยบริษัท เอเชีย คอนเน็คท์คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ News

ระบบ Digital Signage

News ระบบ Digital Signage      29 กรกฎาคม 2565 ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการบริหารบริษัท เอเชีย คอนเน็คท์คอร์ปอเรชั่น จำกัด กราบนมัสการพระเทพปริยัติเมธี รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และถวายอุปกรณ์ระบบ Digital Signage และจอ Signage เพื่อใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์การสื่อสารภายในองค์กรกับอาคารเรียนใหม่ทุกชั้นในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ และถวาย Mobile Application Platform Mcontact ที่บริษัท Asia Connect Corporation ได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารภายในคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานทั้งการโทร การส่ง e-mail, การติดต่อผ่านระบบ Social Network รวมถึงการส่งข่าวสารจากส่วนกลางไปยังคณะสงฆ์ได้ทั้งจังหวัดที่มีรายชื่ออยู่ในระบบ และสามารถนำไปใช้กับมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย. News

เยี่ยมชมอาคารไหมไทยขัดฟัน

News เยี่ยมชมอาคารไหมไทยขัดฟัน      12 มกราคม 2565 ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดเยี่ยมชมอาคารไหมไทยขัดฟัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อเตรียมความเรียบร้อยและเสริมระบบเทคโนโลยีเข้าเพิ่มความสะดวกในการทำงาน News

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

News วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์      30 ธันวาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น) ประจำปีการศึกษา 2563 News

Entry Thailand Project ครั้งที่ 2

News Entry Thailand Project ครั้งที่ 2      17 กุมภาพันธ์ 2564 อบรมการใช้งานระบบ Entry Thailand Platform ให้กับผู้ประกอบการโรงแรมในระบบ ASQ,ALQ เข้าร่วมอบรมการใช้งานเกือบ 100 โรงแรม โดยนายมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะทำงานรัฐมตรีให้เกียรติร่วมงาน โดยมีคุณไวยฤทธิ์ วิทยานรากุล เป็นวิทยากรอบรมสัมนาการใช้งานระบบ Entry Thailand Platform.      สำหรับโครงการ Entry Thailand Platform เป็นระบบให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศ แบบ one stop service โดยมีการประสานงานและร่วมมือกันของแต่ละกระทรวงภายใต้ข้อกำหนดของ ศบค. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ออกแบบและพัฒนาโครงการโดยบริษัท Asia Connect Corporation. ขอขอบคุณ Movenpick DBMS […]

Entry Thailand Project ครั้งที่ 1

News Entry Thailand Project ครั้งที่ 1      5 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการบริหารบริษัทเอเชีย คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดอบรมการใช้งานระบบ Web portal Entry Thailand (กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ) ให้กับผู้ประกอบการโรงแรมในระบบ ASQ/ALQ/AHQ เพื่อคัดกรองนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านระบบ COE และเงื่อนไขต่างๆของแต่ละกระทรวงที่ร่วมมือกัน เพื่อรายงานให้กับ ศูนย์บริหารจัดการโควิด 19 (ศบค) โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา News

วิพากษ์หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น

News วิพากษ์หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น      เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น ขึ้น ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย ชั้น9 อาคาร51 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและคณาจารย์จากทั้งสองคณะ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.พัดชา (เสนาณรงค์) อุทิศวรรณกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานกรรมการบริหาร) บริษัท เอเชียคอนเนค คอปเปอเรชั่น จำกัด คุณศิโรจน์ ไชยสาม ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้จัดการอาวุโส VM) ห้างสรรพสินค้า เครือเดอะมอล์ล กรุ๊ป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งแก้ว เอี่ยมแฉล้ม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์สมบัติ คชายุทธ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.ธีร์ โคตรถา […]

ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

News ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ      4 ธันวาคม 2562 นายจรูญศักดิ์ สุนทรเดชา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหาแนวทางพัฒนาการศึกษาด้วยศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรมอย่างเร่งรัดในการปฏิรูปการศึกษาให้โรงเรียนทั่วประเทศ และได้เสนอให้จัดทำระบบการศึกษาผ่าน Online และ ระบบ AR Technology โดยให้กระทรวงเป็นเจ้าภาพผ่านเครือข่ายของภาครัฐที่มี News